Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο SYMBIOSIS

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “SYMBIOTIC NETWORKS OF BIO-WASTE SUSTAINABLE MANAGEMENT – SYMBIOSIS”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC PROGRAMME «Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020». Αντικείμενο: Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (άτομα ή…

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου Symbiosis

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού Innopolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου “Symbiotic Networks of Bio-waste Sustainable Management – Symbiosis” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece – FYROM 2014-2020”, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην Hydralis Anaptiksiaki Ltd (www.rdhydraulis.com) για το ποσό των 33.000,00 ευρώ. Αικατερίνη Σωτηροπούλου, Πρόεδρος.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τεχνική, Οικονομική & Διοικητική υποστήριξη του έργου SYMBIOSIS (κωδ: 066)

Η INNOPOLIS ( www.innopolis.org ), στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων ευρωπαϊκών έργων (INTERREG 2014- 2020, H2020, ERASMUS+, κ.ά.) και σε συνέχεια της ανακοίνωσης με κωδ 065, ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο άτομα τακτικό προσωπικό, στελέχη τεχνικής, οικονομικής & διοικητικής υποστήριξης για τα κεντρικά γραφεία στην Θεσσαλονίκη με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση (ευρωπαϊκών) έργων, για…