Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου SILVER WELLBEING

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area – Silver Wellbeing”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece – Italy (EL- IT) 2014-2020».  Αντικείμενο: Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην…

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου Silver Wellbeing

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού Innopolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου “Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area – Silver Wellbeing ” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece – Italy (EL- IT) 2014-2020, ο διαγωνισμός…