ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓOΥ WELLFOOD

H InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό “WELLBEING ITINERARIES AND QUALITY EXPERT του έργου ” PROMOTING FOOD INNOVATIΟN FOR WELLNESS IN THE ADRIATIC-WELLFOOD” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013″ ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία PHEGARI HOLDING LTD που ήταν η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η…