ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ “WELLBEING ITINERARIES AND QUALITY EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: WELLFOOD

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού InnoPolis ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου “WELLBEING ITINERARIES and Quality Expert” ΤΟΥΕΡΓΟΥ: “WELLFOOD: Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα IPA ADRIATIC CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013.